Ongo


Služba

Službu vykonáva Confhotel-Net Kft. (ďalej ako Poskytovateľ”) podľa tu opísaných podmienok. Registrovaním, vstupom odsúhlasíš ich.

Túto službu budeš používať len na svoju zodpovednosť. Si zodpovedný za vykonávané postupy pod Tvojim používateľským menom ako aj o zabezpečenie ochrany Tvojho užívateľského mena ochranným heslom.

Poskytovateľ nezodpovedá za používanie tejto služby spôsobom, ktorý sa líši od očakávaného postupu, alebo pozmeneného používania, ani prípadných skôd zapríčinených výpadkom služby.

Obsah

Obsahom sa považujú všetky údaje doplňované užívateľmi, poznámky (fotografie, text, hlas, video), komentáre.

Celý obsah stránky ongo.hu dopĺňajú užívatelia (komentujúci), a tak berú za ne aj zodpovednosť, poskytovateľ nie.

Pod Ongo.hu môžeš doplniť len taký obsah, ktorými neporušíš autorské práva tretej osoby.

Doplnením obsahu (texty, fotografie, videá, atď.) poskytovateľ je oprávnený tento obsah (alebo časť obsahu, výňatky, atď.) uverejniť na rôznych internetových stránkach, takisto aj na stránkach, ktoré poskytuje Confhotel-Net Kft. a ich jazykové mutácie (napr. C-travel.hu, Ongo.hu). Zverejnenie – podľa možnosti – sa vykonáva s uvedením zdroja informácie.

Toto vyššie uvedené oprávnenie je potrebné preto, aby poskytovateľ celý obsah mohol ďalej použiť na rôznych iných stránkach, napr. zberateľských, reklamných plochách (napr. ponuky), ako aj v iných, súvisiacich službách – čiže nie len na pôvodnej stránke Ongo.hu.
Obsah, ktorý si doplnil na stránku, poskytovateľ nemôže vydať napr. formou knihy bez Tvojho súhlasu, nakoľko podľa vyššie opísaných to nie je možné.

Keby si nesúhlasil s použitím niektorých Tvojich konkrétnych textov, môžeš požiadať poskytovateľa o odstránenie z plochy, s výnimkou webových stránok, ktoré spravuje Confhotel-Net Kft. (napr. Ongo.hu). Poskytovateľ, podľa svojich možností to aj vykoná, keď je to aj technicky možné. Avšak na Tebou doplnený úplný obsah nemôžeš žiadať takéto vylúčenie.

Okrem vyššie spomínaného oprávnenia ďaľšieho použitia zverejneného obsahu – doplnením obsahu, ktoré patrí pod zákon o autorské práva a tak sa na tieto vzťahujú všetky autorské práva, dávaš oprávnenie poskytovateľovi na ich použitie na dobu neurčitú k ďaľším postupom, ako k uloženiu diel, skopírovanie, upravenie, distribúcia, sprostredkovanie, zverejnenie, rozmnožovanie, preklad a sformátovanie. Toto oprávnenie môže postúpiť ďalej svojim subdodávateľom alebo podnikateľským subjektom, s ktorými má priamy alebo nepriamy spoluvlastnícky vzťah a ktorých je potrebné zapojiť do týchto postupov (hlavne podnikateľské subjekty patriace do záujmovej sféry Index.hu).

Bez týchto by sme nevedeli dať spraviť bezpečnostnú kópiu z Tvojich obsahov alebo zviditeľniť Tvoje úrovne v RSS feedoch.

Tieto oprávnenia zo strany užívateľa prepustené smerom k poskytovateľovi na základe prijatia horeuvedených podmienok neovplyvňuje zánik nároku na službu, tieto oprávnenia sa vzťahujú aj na medzičasom odstránené – ale poskytovateľom naďalej archivované obsahy. Odsúhlasením uvedeních podmienok berieš na vedomie, že po odstránení Tvojich textov môžu ostať tieto na iných bezpečnostných kópiach a rôznych iných stránkach.

Nevieme garantovať, že všetky kópie môžu byť zlikvidované, lebo k tomu by bolo potrebné dozadu zo všetkých bezpečnostných kópií selektívne vymazať všetky Toje obsahy. Texty dočasne môžu byť uchované napr. v takých archívoch a zbierkach, ktoré pracujú s kópiami časti obsahov ako (napr. ponuky, reklamy)

Nemôžeš doplniť žiadny obsah, ktorý je v rozpore s aktuálnymi právnymi predpismi. Nemôžeš umiestniť kód, ktorým by si ovplyvnil čitateľa stránky, alebo ktorý by ovplyvnil funkčnosť nášho systému.

Podľa zákona CVIII. z roku 2001 – zákon o elektronických službách, zákon zaoberajúci sa s otázkami v súvislosti informačných služieb v spoločnosti, poskytovateľ nemá za povinnosť moderovať Tvoje texty alebo kontrolovať a upravovať ich.

Poskytovateľ výhradne poskytuje len miesto na uchovávanie, zabezpečí plochu na umiestnenie textov, čiže ”uchováva informácie doplňované užívateľom (poskytovanie služby úschovného miesta)”.

S použitím služby dávaš súhlas k tomu, že keď Tvoj text je v rozpore so zákonom alebo je to urážlivé pre poskytovateľa stránky, v tomto prípade poskytovateľ je oprávnený tieto vymazať, upraviť podľa vlastného rozhodnutia alebo na požiadanie dotknutých.

Podľa vyššie uvedených poskytovateľ uplatňuje právo na upravovanie doplnených textov, zmeny ich URL-u, v oddôvodnených prípadoch na ich celkové vymazanie – odstránenie.

Reklamy


V Tvojich doplnených textoch nemôžeš umiestniť taký text – s charakteristikou reklamy, za ktorý obdržíš protislužbu od tretej osoby. Toto je možné jedine so súhlasom poskytovateľa. Poskytovateľ uplatňuje svoje právo na odstránenie tzv. direct inzercie (vzťahujúce sa na užívateľa) ktoré boli zverejnené na stránke.

Táto služba je bezplatná pre všetkých užívateľov. K tomu, aby to bolo pre Teba dlhodobo zabezpečené na ploche Onga, na vyhradených miestach zverejňujeme platené reklamy. Tieto reklamy sú súčasťou tejto služby a sú od toho neoddelitelné, preto žiadame, aby si v niakej forme nepoužíval žiadny softvér pri návšteve stránky Onga, ktorý by blokoval zverejnenie reklám. Keď sa nevyjadrí inak, užívateľ, ktorý sa zaregistruje na Ongu, zárovaň dáva svoj súhlas k tomu, že použitím tejto služby a počas elektronického dopisovania prevádzkovateľ Onga, Confhotel-Net Kft. o sebe ako aj o užívateľoch Onga poslal reklamu tretej osobe a ich údaje použil na marketingové účely.

Prevádzkovateľ sa snaží o to, aby prípadné vsunuté texty a reklamy podľa možnosti zapadli do stránky a nenarušili celistvosť a formu stránky.

Osobné údaje

Pri zaregistrovaní na stránku Onga musíš zadať aspoň Tvoju e-mailovú adresu a zvoliť jednu prezívku Tvojho mena.
Počas používania stránky Onga, podľa platných právnych predpisov vedieme v denníku Tvoju webovú činnosť. Tieto denníky používame len k štatistickým údajom a je to sprístupnené len nám.

Počas užívania Onga, pri zatvorení Tvojho prehladávača Ťa identifikujeme s cookie súbormi, týmto môžeme predísť tomu, aby si zakaždým musel vstúpiť znova do systému. Keď si neželáš túto funkciu, pri vstupe na stránku zvol opciu „Zapamätaj ma”.

Iné

Uplatňujeme právo zmeny týchto uvedených používateľských podmienok.
O týchto úpravách bude Ti doručená správa pri prvom vstupe na stránku po vykonaní úpravy, ako aj na domovej stránke medzi novými správami.

Číslo nakladania s údajmi Confhotel-Net Kft.: 01351-0001
Adresa: 1033 Budapest, Flórián tér 1
Výkonný riaditeľ: Csanádi András